Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven

Gegevensbescherming

Beleid inzake Gegevensbescherming:

1. Inleiding

Met dit beleid inzake gegevensbescherming binnen Balans in je bestaan wordt het doel weergegeven aangaande de juridische aspecten van gegevensbescherming in één samenvattend document. Balans in je bestaan legt hiermee de basis voor de wettelijk voorgeschreven controles op gegevensbescherming in het kader van de hulpverlening. Dit geldt zowel voor de waarborging met betrekking tot de naleving van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming als ook om aan te tonen dat de verordening wordt nageleefd.

2. Doel van het gegevensbeschermingsbeleid
Balans in je bestaan is een praktijk voor psychosociale hulpverlening. Balans in je bestaan richt zich middels therapie om de cliënt te helpen met psychosociale problematiek die of vanuit het verleden is ontstaan of in het hier en nu. Die belemmerend werkt op het hier en nu en op de toekomst. Deze problemen te verwerken middels psychosociale technieken en methodieken en daarnaast nieuwe inzichten te ontvangen en te integreren en van daaruit op nieuwe, meer effectievere manieren de toekomst tegemoet te gaan. De werkwijze is eclectisch, complementair en kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Ten dienste van de cliënt en het doel van zijn/haar therapie is het van belang om de regels en kaders met betrekking tot gegevensbescherming na te leven.

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens als ook bijzondere persoonsgegevens is om de therapie en zorg van de cliënt zo goed mogelijk op de situatie en de problematiek van de cliënt aan te laten sluiten en de cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen en ondersteunen hierin

De grondslagen voor het verzamelen en het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

a. Voor de algemene persoonsgegevens:
• De uitvoering van de behandelovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo)
• Het nakomen van de wettelijke verplichting om van cliënten een (medisch) dossier bij
te houden conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
• Gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van informatieverzoeken van cliënten,
het verlenen van effectieve, bij de cliënt best passende behandeling en de financiële
afwikkeling richting cliënten en/of zorgverzekeraars.
b. Voor de verwerking van bijzondere gegevens:
• Het verstrekken van preventieve en/of curatieve zorg

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit beleid bedoelde doeleinden en op basis van
genoemde grondlagen verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Met dit beleid, privacyreglement en de verschillende overeenkomsten wil Balans in je bestaan garant staan voor de versterking en uitbreiding van de privacy-rechten van de cliënt.

3. Veiligheidsbeleid en verantwoordelijkheden binnen de onderneming
a. Balans in je bestaan heeft naast de bestaande bedrijfsdoelstellingen ook de hoogste
doelstellingen op het gebied van de gegevensbescherming gedefinieerd en gedocumenteerd. Deze doelstellingen inzake gegevensbescherming zijn gebaseerd op de principes van gegevensbescherming en zijn afzonderlijk beschreven.  Deze documenten zijn te downloaden op de website van Balans in je bestaan (www.Balans in je bestaan.nl):
b. Algemene voorwaarden met daarin opgenomen een privacyreglement, privacy policy
website, met daarnaast verwerkersovereenkomsten met externe partijen. Tevens
is/wordt er met iedere cliënt individueel een behandelovereenkomst afgesloten waar de
algemene voorwaarden onlosmakelijk deel van uitmaken.
c. Als eigenaar en werkzaam als zzp’er is Anthea Langes-Klein als behandelend
therapeut/hulpverlener in haar rol als enige verantwoordelijk.
d. Balans in je bestaan verbindt zich tot voortdurende verbetering van haar systemen voor het beheer van gegevensbescherming.
e. Balans in je bestaan zal zich blijvend richten op kennis (desgewenst door middel van scholing of bijscholing) om gevoelig/alert te blijven op alle verplichtingen aangaande gegevensbescherming.

4. Juridisch kader in de onderneming
a. Balans in je bestaan houdt zich aan de bestaande sectorspecifieke wettelijke gedragsregels voor de behandeling van persoonsgegevens, zoals de WGBO en de Wkkgz.
b. Eisen van interne en externe partijen zullen zorgvuldig en in overeenstemming met de
privacyreglement en de rechten/plichten van de cliënt en de behandelaar worden behandeld.
5. Documentatie
a. Praktijkruimte is inpandig en afsluitbaar voor derden.
b. Hard copy wordt opgeslagen in een afsluitbare archiefkast.
c. Aan de hand van een checklist zal er een maandelijkse interne controle plaatsvinden van
alle documentatie naar de meest up to date versie.
d. De categorie-indeling van de bepaling van de behoefte aan bescherming met betrekking
tot vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid is zeer hoog en zal hiernaar conform
worden gehandeld.
6. Bestaande technische en organisatorische maatregelen
Er worden passende technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd en onderbouwd, rekening houdend met onder meer
het doel van de verwerking, de stand van de technologie en de uitvoeringskosten.
• In de verwerkersovereenkomsten met verschillende partijen staan de uitgevoerde TOM
van deze partijen beschreven.
• HP laptop is beveiligd met een sterk wachtwoord.
• HP Laptop is beveiligd met een Norton internet security pakket tegen o.a. malware.
• Back-up procedure verloopt middels versleutelde gegevensdragers voorzien van encryptie en een sterk wachtwoord.
• Externe harde schijf met privacy-gevoelige informatie is middels een sterk wachtwoord beveiligd en versleuteld met een encryptie.
• Communicatie met behulp van WhatsApp is beveiligd met end-to-end encryptie.
• Mobiele Apple telefoon is afgeschermd met biometrische beveiliging en een pincode.
• IAO-methodiek wordt toegepast op de technisch zwakke punten (Improvisatie,
Aanpassen en Overwinnen). Alertheid in deze zal voortdurend aan de orde zijn.
• Communicatiebeveiliging, privacy en bescherming van persoonsgegevens met betrekking
tot de website http://www.balansinjebestaan.nl en e-mailverkeer vanuit info@Balansinjebestaan.nl staan omschreven in de Privacy Policy en de Privacy Policy Website, te vinden op http://www.balansinjebestaan.nl
• Privacy-gevoelige informatie wordt in, met wachtwoord en versleuteling, beveiligde pdf-documenten verstuurd.