Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor: Praktijk Balans in je bestaan, praktijk voor
psychosociale therapie, gevestigd in Musselkanaal.
Balans in je bestaan staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52895475
Artikel 2. Aanbod
Een psychosociaal hulpverlener begeleidt cliënten die psychische klachten ervaren
naar aanleiding van een psychosociaal probleem.
Hulpverlening gebeurt bij Balans in je bestaan aan de hand van individuele dan wel relatie
gesprekken, met behulp van verschillende psychosociale gesprekstechnieken
en behandelmethodieken. Alles op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.
Artikel 3. Cliënt
De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft met Balans in je bestaan.
Artikel 4. Privacy en veiligheid
Hetgeen tijdens de gesprekken bij Balans in je Bestaan wordt besproken, is en blijft
geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt
toch melding worden gedaan van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft
Balans in je bestaan de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan
Balans in je bestaan niet worden aangesproken door de cliënt.
Cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met Balans in je Bestaan te delen.
Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van cliënt te krijgen om cliënt
zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om
facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met cliënt op te nemen
wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden.
Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan nodig voor het therapeutisch proces.
De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Balans in je Bestaan ontdekt dat
de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal zij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens
worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard.
Artikel 5. Dossier
De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Cliënt heeft recht op
inzage van zijn/haar dossier op een in overleg met therapeut gekozen moment. Als volgens cliënt
onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze
onjuistheden te verwijderen.
De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar.
Artikel 6. Derden
Informatie aan derden wordt door Balans in je Bestaan alleen verstrekt indien dit het
therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt en pas na
schriftelijke toestemming van de cliënt.
Artikel 7. Klachten
Anthea Langes-Klein van Balans in je bestaan is geregistreerd en ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
en stel mijzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholings- reglement door hen gehanteerd.
Daarnaast sta ik als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en WGBO.
Als geregistreerd hulpverlener probeer ik zo zorgvuldig mogelijk mijn werk uit te voeren.
Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. We proberen er dan eerst uit te komen door samen het gesprek aan te gaan.
Ik sta open voor jouw beleving en argumenten. Mocht de klacht blijven bestaan, dan kun je je wenden tot de NGF via deze link.
Artikel 8. Afzeggen gesprekken
Gemaakte vervolgafspraken dienen minimaal 24 werkuren van te voren te worden
afgezegd. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail
op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient dus op de
voorgaande vrijdag te worden afgezegd. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij
afzeggingen korter dan 24 uur of bij onaangekondigd niet verschijnen op de
afspraak zal Balans in je bestaan de volledige sessiekosten op cliënt verhalen.
Mocht de afspraak van de kant van Balans in je bestaan onverwacht niet door kunnen
gaan, dan zal Balans in je Bestaan alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan
verbonden. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Balans in je bestaan doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven
worden. Tevens kan Balans in je bestaan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
Het intakegesprek kan Balans in je Bestaan redenen geven om het
contact niet voort te zetten. Balans in je Bestaan zal haar besluit op dat moment nader
uitleggen aan cliënt.
Cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij Balans in je
bestaan. Cliënt zal op dat moment dit nader uitleggen aan Balans in je bestaan.
Het beëindigen van de therapie op verzoek van cliënt wordt tijdens een sessie
kenbaar gemaakt. Bij schriftelijke opzegging wordt er nog één sessie gevolgd.
Artikel 10. Tarieven
Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor
het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende
tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 11. Algemene betalingsvoorwaarden
I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt(e).
II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd,
d.w.z. op werkdagen 24 uur voor de afspraak, zullen volledig volgens het afgesproken tarief en behandelovereenkomst aan de cliënt(e) in rekening worden gebracht.
Bij verhinderding dienen afspraken voor de maandag op vrijdag te worden afgezegd.
III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt bij voorkeur binnen 8 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
V. Bij niet betalen binnen 8 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Heeft de cliënt 30 dagen na
factuurdatum niet betaald, dan volgt een laatste herinnering. Is deze laatste herinnering na 14 dagen nog niet voldaan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen,
dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten
totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 12. NFG
Anthea Langes Klein/Balans in je bestaan is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
(NFG) onder registratienummer 7366 in de vakgroep VPMW en bij het Register Beroepsbeoefenaren
Gezondheids Zorg onder nummer 809927R en houdt zich aan de door de NFG
opgestelde beroepscode.